Avi Contabilitate Bucuresti Firma contabilitate Bucuresti
Ne gasiti si pe: Contabilitate Bucurestipret contabilitate
   
Bookmark this site! Bookmark Avi Contabilitate Bucuresti
     

Realizat prin finantare in cadrul proiectului cu cod smis 47704

 
 

   
Important
 
Noutati legislative
Termeni financiar-contabili A-C
Termeni financiar-contabili D-O
Termeni financiar-contabili P-Z
 
Programul nostru
Luni-Vineri: 09.00-18.00

Newsletter

 

Termeni financiar-contabili D-O

» Debitori - toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de valorile avansate urmeaza sa dea un echivalent corespunzator
» Declaratia de venit global - documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare in vederea calcularii de catre organul fiscal a venitului anual global impozabil si a impozitului pe venitul anual global.
» Deduceri personale - suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere.
» Deficit - suma cu care cheltuielile/platile depasesc veniturile/incasarile
» Deponentii - persoane fizice neinregistrate , agenti economici sau persoane juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
» Diferente de curs valtutar - intre data inregistrarii creantelor in devize si data incasarii lor, se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare, dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile.
» Diferente favorabile de curs valutar - pentru datorii, cand cursul la plata este mai mic decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mare decat cursul initial.
» Diferente nefavorabile de curs valutar - pentru datorii, cand cursul la plata este mai mare decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mic decat cursul initial.
» Diferentele de conversie-pasive ( denumite si beneficii latente) - diferenta favorabila de curs valutar intre data intrarii in patrimoniu a creantelor si obligatiilor exprimate in devize si data inchiderii exercitiului financiar.
» Disponibilitati banesti - numerarul aflat in casieria unitatilor si prin disponibilitatile aflate in conturi la banci.
» Dispozitia de livrare - cuprinde ordinul dat catre depozitul de produse finite pentru eliberarea unor produse si confirmarea cantitatii eliberate.
» Dispozitia de plata -
document de dispozitie prin care unitatea economica da dispozitie bancii sa-i achite obligatiile fata de furnizori.

» Dividende -
venituri pe care societatea le incaseaza proportional cu numarul titlurilor detinute si in raport de profitul obtinut de societatile respective.
» Documente centralizatoare - care se intocmesc pentru insumarea mai multor documente primare, de exemplu borderoul vanzarilor zilnice.
» Documente cu regim special - cele tiparite, completate, folosite si pastrate conform unor dispozitii legale speciale. Ele sunt inseriate, numerotate la tipografie sau in cadrul unitatii care le foloseste si contin mentiunea regim special. Documentele cu regim special (de exemplu, chitanta) trebuie tinute in evidenta si justificate ca formulare, atat cele folosite cat si cele nefolosite.
» Documente cumulative - contin date privind mai multe operatii economice de acelasi fel.Acestea contin in plus, pe langa datele obligatorii comune tuturor categoriilor de documente, diferite totaluri cantitative si valorice, perioada pentru care au fost centralizate datele din documentele individuale, numarul de ordine al acestora, locul pastrarii documentelor individuale etc.
» Documente fara regim special - tipizate sau netipizate, se deosebesc de cele cu regim special prin aceea ca nu sunt strict socotite, nu trebuie justificate formular cu formular atunci cand nu sunt completate (exemplu, nota de contabilitate). Ele se intocmesc cu respectarea normelor generale cu privire la intocmirea si circuitul documentelor.
» Documente primare - in care se consemneaza pentru prima data efectuarea unei singure operatii economice sau financiare, de exemplu, bon de vanzare;
» Donatie - contractul prin care una din parti transmite celeilalte proprietatea unui bun material fara sa primeasca ceva in schimb.
» Dreptul de suita - dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant. Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii au obligatia retinerii si platii catre autor a sumei corespunzatoare cotei de 5% din pretul de vanzare.
» Economist - persoana cu studii economice superioare, specializata in stiintele economice
» Eficienta economica - eficacitate economica determinata matematic prin raportul dintre veniturile si cheltuielile stabilite pt. o perioada de timp delimitata
» Evaziunea fiscala - sustragerea prin orice mijloace,in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in continuare contribuabili.
» Excedent - suma cu care veniturile/incasarile depasesc cheltuielile/platile
» Exigibil - sume de bani a caror executare poate fi ceruta imediat de catre creditor
» Export - ansamblu operatiunilor de vanzare bunuri, prestari de servicii, lucrari de investitii efectuate in strainatate, contra plata.
» Factura fiscala - formular cu regim special de inseriere si numerotare ce serveste ca : document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
» FIFO (primul intrat/primul iesit) - metoda potrivit careia costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri. Dupa epuizarea primului lot evaluarea se face la costul de achizitie al celui de-al doilea lot intrat s.a.m.d. Metoda prezinta dezavantajul ca in perioadele de inflatie apare un profit brut mai mare decat cel real si unitatea va plati un impozit pe profit mai mare.
» Fisa de magazine - registru de evidenta operativa sub forma foilor volante. Fisele de magazie se tin pentru fiecare articol in parte, grupate pe conturi si pe locuri de depozitare (gestiuni).
» Franciza - un sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un serviciu.
» Franco - comert in cadrul caruia toate chelt. De incarcare, transport, asigurare, etc. sunt cuprinse in pretul marfii; ex. Franco-depozit client = toate chelt. Pana la depozitul clientului sunt suportate de furnizor
» Frauda fiscala - omisiunea de declaratii facute la termenele legale; disimularea sumelor supuse impozitului; crearea de situatii care sa impiedice achitarea la timp a impozitelor; organizarea insolvabilitatii firmei; etc.
» Gaj - bunul material depus drept garantie de catre un debitor la dispozitia creditorului
» Garant - persoana fizica sau juridica ce garanteaza cu veniturile sau cu averea sa obligatiile unui debitor fata de un creditor
» Hartii de valoare
- sunt considerate timbrele fiscale si marcile postale, tichetele de calatorie, biletele de odihna si tratament balnear, bonurile de benzina, cantitati fixe etc.
» Imobilizari necorporale sau materiale - sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.
» Import - totalitatea operatiunilor de aducere in tara a unor marfuri, servicii, lucrari de investitii din strainatate, contra plata.
» Impozit final - impozitul stabilit asupra categoriilor de venit impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil.
» Impozit pe dividende - se retine in cota legala de 5% asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor din profitul net.
» Impozit pe venit global - suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil.
» Impunere - activitatea desfasurata de organele financiare pt. stabilirea si comunicarea impozitelor datorate intr-un interval de timp.
» Independenta exercitiului - este legata de decuparea, sectionarea activitatii continue a unei unitati patrimoniale in exercitii contabile si fiscale.
» Insolvabilitatea - situatia in care se afla un debitor ce nu poate satisface platile datorate creditorilor, la un moment dat
» Instiintare de plata - document intocmit de catre organele financiare, prin care contribuabilul este instiintat despre impozitele si taxele pe care le are de platit
» Instrumente de trezorerie - titlurile de valoare achizitionate cu scopul protejarii disponibilitatilor banesti sau al realizarii unor operatiuni speculative.
» Intangibilitatea bilantului de deschidere - Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent. Ca urmare, este interzis ca schimbarile de procedee de lucru sau corectarea eorilor constatate sa influenteze situtia initiala (bilantul de deschidere) al noului exercitiu.
» Inventarierea - actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere cantitativ si valoric.
» Inventarierile anuale - sunt obligatoriu de efectuat inainte de inchiderea conturilor si intocmirea bilantului. Sunt lucrari complexe care necesita un volum mare de munca, ele neputandu-se efectua concomitent asupra tuturor gestiunilor si elementelor patrimoniale dintr-o unitate.
» Inventarierile generale - cuprind toate elementele patrimoniale aflate in patrimoniul unei unitati. Pentru asigurarea imaginii fidele furnizate de catre bilantul contabil, inventarierile anuale sunt de regula inventarieri generale si totale.
» Inventarierile partiale - cuprins numai unele elemente patrimoniale (materiale, marfuri, produse) sau numai unele gestiuni din unitatea respectiva. Inventarierile periodice sunt de regula partiale.
» Inventarierile periodice - se efectueaza conform unei planificari proprii intocmita de catre fiecare unitate patrimoniala. Frecventa acestor inventarieri se stabileste in functie de particularitatiele fiecarei gestiuni si de ritmul miscarii elementelor patrimoniale.
» Inventarierile prin sondaj - cuprind numai unele sortimente sau numai unele bunuri dintr-o gestiune. Daca la inventarierileprin sondaj se constata nereguli semnificative, acestea se transforma in inventarieri totale.
» Inventarierile totale - se extind asupra tuturor sortimentelor care formeaza un element patrimonial (sortimente de materiale, sortimente de produse) sau asupra tuturor bunurilor dintr-o gestiune, indiferent de natura lor (mijloace fixe, obiecte de inventar, marfuri).
» Investitii (imobilizarile) financiare - plasamentele de capital, p eo perioada mai mare de un an, ale unei societati comerciale,care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
» Investitiile - totalitatea cheltuielilor prin care se achizitioneaza, se construiesc sau se confectioneaza mijloace fixe noi.

» Know - how
- un ansamblu de informatii practice, nebrevetate, rezultand din experienta francizorului si verificate de catre acesta.
» Leasing - sistem de finantare indirecta a investitiilor
» Licenta comerciala - aprobarea speciala de a importa sau exporta anumite marfuri, data de organele de stat unor persoane fizice sau juridice
» Licenta economica - contractul prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul de utilizare si de valorificare a acestuia unei persoane fizice sau juridice, contra plata.
» LIFO (ultimul intrat/primul iesit) - pentru iesiri se atribuie costurile de achizitie in ordin inversa intrarilor. Primele cantitati iesite se evalueaza la pretul de achizitie al ultimei intrari si dupa epuizarea lotului se trece la preturile lotului achizitionat inaintea acestuia s.a.m.d. Ca dezavantaj al metodei se mentioneaza faptul ca in perioadele de inflatie are loc micsorarea profitului real al unitatii.
» Majorarea capitalului social -
are loc pe calea emisiunilor de noi actiuni sau parti sociale, a aportului intreprinzatorilor, a fuziunilor si prin operatiuni interne de capitalizare.
» Management - ansamblu de tehnici de organizare si de gestionare a intreprinderilor
» Marca de comert - semnul distinctiv pe care il folosesc firmele de comert pt. Ca beneficiarii sa deosebeasca marfurile lor de altele similare, ale altor firme.
» Metoda cantitativ-valorica - consta in tinerea unei evidente cantitativ-valorice pe fiecare fel de marfa din cadrul gestiunilor si a unei evidente valorice pe fiecare gestiune in parte.
» Metoda global-valorica - consta in tinerea la compartimentul contabilitate a unei evidente global-valorice pe gestiuni si, daca este cazul, pe grupe de marfuri.
» Metoda inventarului intermitent - poate fi utilizata numai in societati mici si mijlocii; etapele de inregistrare sunt: valoarea stocului la inceputul lunii (provenita din inventarierea stocului la sfarsitul lunii precedente) se anuleaza (se reia) prin trecerea ei pe cheltuieli, in ipoteza ca stocul se va consuma sau se va vinde in luna curenta (se debiteaza contul de cheltuieli si se crediteaza contul de stocuri), intrarile in gestiune din timpul lunii se inregistreaza direct pe cheltuielile societatii, iesirile din timpul lunii nu se inregistreaza, la sfarsitul lunii se inventariaza obligatoriu stocul final, determinand valoarea acestuia, care se inregistreaza in debitul contului de stocuri. Metoda prezinta dezavantajul ca nu inregistreaza iesirile din gestiune cronologic si impune inventarierea obligatorie la sfarsitul fiecarei luni. Iesirile din timpul lunii se determina la sfarsitul lunii, conform relatiei:
» Metoda inventarului permanent - este utilizata in majoritatea societatilor comerciale -dar obligatoriu in cele mai mari- etapele de inregistrare sunt - valoarea stocului la inceputul lunii se gaseste in soldul initial debitor al conturilor din clasa 3, intrarile in gestiune din timpul lunii se inregistreaza pe debitul conturilor din clasa 3 -rulaj debitor-, iesirile din gestiune din timpul lunii se inregistreaza pe creditul conturilor din clasa 3 - rulaj creditor
» Metoda operativ-contabila - se deosebeste de metoda fiselor prin aceea ca nu se mai deschid fise analitice de materiale in cadrul contabilitatii, evidenta analitica a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale fiind tinuta numai cu fisele de magazie, cantitativ. Inregistrarile in fisele de magazie se fac de contabil sau de gestionar si sunt verificate de contabil.
» Metode de amortizare - exista urmatoarele metode de amortizare : metoda lineara, metoda degresiva, metoda accelerata.
» Navlu - pretul pe care armatorul il pretinde navlositorului pentru transportul maritim sau fluvial, pe baza unui contract de transport
» Necompensarea - presupune evaluarea si inregistrarea separata a elementelor de activ si de pasiv, precum si a veniturilor si cheltuielilor.
» Nota de contabilitate - document de inregistrare prin care se inregistreaza o anumita operatie ce nu are la baza alt document justificativ.
» Notificare - instiintare scrisa prin care se aduce la cunostinta unei persoane fizice sau juridice ca un anumit act juridic a fost indeplinit sau urmeaza a fi indeplinit
» Obligatiunea
- este un titlu de credit, hartie de valoare emisa de banci, stat sau agenti economici (deci si de societatile comerciale) care confera posesorului ei calitatea de creditor fata de institutia emitenta si care are dreptul sa primeasca pentru suma imprumutata un anumit venit fix sub forma de dobanda, de castiguri prin trageri la sorti sau sub ambele forme.
» Operatiuni valutare - acte si fapte care exprima nasterea, modificarea sau stingerea unor obligatii exprimate in valuta

 
     
         
Cine suntem?

Noi, SC EXPERT AVI CONSULTING SRL, suntem o firma cu capital romanesc si oferim solutii contabile complete si eficiente la preturi fara concurenta.

Scopul nostru este ca, pe baza experientei acumulata, sa furnizam servicii totale contabile si juridice, care sa asigure clientilor nostri solutii integrate optime menite sa produca prosperitatea afacerilor lor.

Serviciile nostre nu se rezuma la expertiza contabila si consultanta financiara, la infiintari de firme, consultanta juridica, servicii de fiscalitate, salarizare, analiza manageriala declaratii fiscale, si servicii conexe de contabilitate, ci aduc solutii calificate de integrare contabile si de resurse umane.

Contabilitate Bucuresti
Viziunea noastra

Intelegem ca fiecare client are cerinte si necesitati contabile si financiare distincte. De accea prin serviciile de consultanta financiara si contabila, prin analiza juridica si a expertizei, tratam clientii nostrii cu maxima responsabilitate si profesionalism, indiferent ca sunt persoane fzice autorizate, societati comerciale cu raspundere limitata, societati pe actiuni sau intreprinderi individuale, si le aducem solutii complete economice contabile juridice si manageriale.

Mentinem tarife mici si corecte pentru toate serviciile si solutiile de contabilitate si financiare, a consultantei si expertizei competente si calificate in domeniul resurselor umane si a managementului fiscal, economic si financiar.


Firma de contabilitate Bucuresti
Contact rapid

AVI Contabilitate

Email: office@aviconta.ro; aviconta@yahoo.com

Telefon/Fax: 021.314.50.90

Mobil: 0727.72.17.03; 0721.252.746

 

Click aici pentru a pune o intrebare

         

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Dotări IT şi acces la broadband pentru o competitivitate crescută a Expert Avi Consulting

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Testimoniale

"Se cunoaste cand ai de-a face cu profesionisti. Am simtit ce inseamna contabili buni. Pur si simplu mi-au facut viata mai usoara, m-au scapat de multe griji."

Adela Lucan (Bucuresti)


Vezi toate...
aviconta.ro CopyRight | All Rights Reserved
Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv

Copyright © 2011 Apycom jQuery Me

Back to Top